• ದಾಸರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ಕಂಗಳು!

  • ಪದಗಳು- ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ

  • Top Posts

  • Advertisements

ಊಟಕೆ ಬಂದೆವು

ಊಟಕೆ ಬಂದೆವು ನಾವು-ನಿಮ್ಮ
ಆಟಪಾಟವ ಬಿಟ್ಟು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಮ್ಮ ||ಪ||

ಕತ್ತಲಿಟ್ಟಾವಮ್ಮ ಕಣ್ಣು-ಬಾಯಿ
ಬತ್ತಿ ಬರುತಲಿದೆ ಕೈಕಾಲು ಝುಮ್ಮ
ಹೊತ್ತು ಹೋಗಿಸಬೇಡಮ್ಮ, ಒಂದು
ತುತ್ತಾದರೂ ಇತ್ತು ಸಲಹು ನಮ್ಮಮ್ಮ||೧||

ಒಡಲೊಳಗೆ ಉಸಿರಿಲ್ಲ-ಒಂದು
ಕ್ಷಣವಾದರೆ ಜೀವ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ
ಮಡಿದರೆ ದೋಷ ತಟ್ಟುವುದು-ಒಂದು
ಹಿಡಿ ಅಕ್ಕಿಯಿಂದಲೆ ಕೀರ್ತಿ ಬಾಹೋದು ||೨||

ಹೊನ್ನು ರಾಶಿಯ ತಂದು ಸುರಿಯೆ ಕೋಟಿ
ಕನ್ನಿಕೆಯರ ತಂದು ಧಾರೆಯನೆರೆಯೆ
ಅನ್ನದಾನಕ್ಕಿನ್ನು ಸರಿಯೆ-ಪ್ರ
ಸನ್ನ ಪುರಂದರವಿಠಲ ದೊರೆಯೇ ||೩||

Advertisements