• ದಾಸರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ಕಂಗಳು!

  • ಪದಗಳು- ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ

  • Top Posts

  • Advertisements

ಜಗನ್ಮೋಹನನೆ ಕೃಷ್ಣ

ಪಲ್ಲವಿ:

ಜಗನ್ಮೋಹನನೇ ಕೃಷ್ಣ

ಅನುಪಲ್ಲವಿ:

ಜಗವಂ ಪಾಲಿಪನೆ ಕೃಷ್ಣ

ಚರಣಗಳು:

ಒಂದು ಪಾದವ ಭೂಮಿಯಲೂರಿ ಮ-
ತ್ತೊಂದು ಪಾದವ ಗಗನವನಳೆದು
ಒಂದು ಪಾದ ಬಲಿ ಶಿರದಲೆ ಇಟ್ಟೆ
ಇಂಥಾ ವಿದ್ಯವನೆಲ್ಲಿ ಕಲಿತೆಯೊ ರಂಗ?

ಲೋಕದೊಳಗೆ ಶಿಶುವಾಗಿ ಮೂರ್-
ಲೋಕವನೆಲ್ಲ ಬಾಯಲ್ಲಿ ತೋರಿದೆ
ಆಕಳ ಕಾಯುವ ಚಿಣ್ಣನೆಂದೆನಿಸಿದೆ
ಈ ಕುಟಿಲವನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಕಲಿತೆಯೊ ರಂಗ?

ಎಂದೆಂದಿಗು ನಿಮ್ಮ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪೊಗಳಲು
ಇಂದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಳವಲ್ಲ
ಮಂದರಧರ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಟ್ಠಲನೆ
ಒಂದೊಂದಾಟವನೆಲ್ಲಿ ಕಲಿತೆಯೋ ರಂಗ?

Advertisements